Klinika Kardiologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Oddział Kliniczny Kardiologii, Szpital Grochowski

ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

tel/fax 0 22 810-17-38, e-mail: sekretariat@kkcmkp.pl

 

Kierownik/Ordynator: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj


Jubileusz 35-lecia Kardiologii w Szpitalu Grochowskim w Warszawie

W 1974 roku powstał w Szpitalu Grochowskim Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Medycznej w Warszawie. Ówcześni docenci: Leszek Ceremużyński i Jerzy Kuch, zostali kierownikami Ośrodka, oddziałów A i B.

Po kilku latach prof. Jerzy Kuch objął kierownictwo Kliniki Kardiologii AM i przeniósł się wraz z Zespołem do Szpitala Bródnowskiego, a prof. Leszek Ceremużyński kontynuował rozwój ośrodka kardiologicznego - Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim (od 1981 roku).

Z ubogiego, małego oddziału internistycznego z 1 aparatem EKG, Ośrodek przekształcał się stopniowo w nowoczesną Klinikę Kardiologii. Ośrodek na Grenadierów stawał się ciekawym miejscem pracy dla młodych lekarzy, a także budził zainteresowanie studentów. Prof. Leszek Ceremużyński wprowadził wysokie wymagania kliniczne i entuzjazm dla pracy naukowej. Zespół Oddziału B Ośrodka (m.in. dr Teresa Zaleska, dr Mirosław Dłużniewski, dr Bogdan Michorowski, dr Wojciech Łada, dr Halina Pietrzykowska, dr Andrzej Zalewski, dr Barbara Dzikiewicz) był nastawiony na rozwój własny jak i na rozwój Ośrodka. Do Studenckiego Koła Naukowego zgłaszało się wielu studentów, spośród których rekrutowali się przyszli lekarze Kliniki (m.in. B. Bednarz, A. Budaj, J. Grzybowski, A. Jakubowski, T. Jaxa-Chamiec, P. Kułakowski, S. Wesołowski). Rozwój Kliniki Kardiologii był możliwy dzięki ogromnej inicjatywie i pracy prof. Leszka Ceremużyńskiego i Zespołu. Dzięki opiece medycznej nad pracownikami zakładów przemysłowych i instytucji, oraz działalności Fundacji Proclinica, uzyskiwano środki na zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz remonty i wyposażenie oddziału, a także krajowe i międzynarodowe szkolenie lekarzy i pielęgniarek. Zorganizowano Salę Intensywnej Opieki Kardiologicznej (pierwszym kierownikiem był dr Jerzy Korewicki). Ufundowano Pracownię Hemodynamiki i Pracownię Elekrofizjologii Inwazyjnej. Podjęto prowadzenie dyżuru leczenia inwazyjnego zawału serca oraz diagnostykę i leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca.

Dzięki prowadzonym pod kierunkiem prof. Leszka Ceremużyńskiego oryginalnym pracom naukowym oraz udziałowi w klinicznych badaniach wieloośrodkowych Klinika Kardiologii w Szpitalu Grochowskim stała się znana w kraju i za granicą.

Od 2002 roku Kliniką Kardiologii CMKP kieruje prof. Andrzej Budaj – uczeń prof. Leszka Ceremużyńskiego. Kierownik Kliniki jest jednocześnie Ordynatorem Oddziału Klinicznego Kardiologii. Jego zastępcami są: prof. Piotr Kułakowski i dr med. Jadwiga Kłoś. W Klinice nadal pracuje bardzo zaangażowany zespół lekarzy, pielęgniarek i pracowników technicznych. W skład zespołu lekarskiego wchodzi 3 profesorów, 2 doktorów habilitowanych medycyny, 13 doktorów medycyny. Pod względem specjalizacji w Klinice / Oddziale pracuje 15 kardiologów, 14 specjalistów II° z chorób wewnętrznych, w tym 4 samodzielnych hemodynamistów, 4 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych, 5 echokardiografistów. W zespole pielęgniarskim jest 14 osób z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i 7 osób z ukończoną specjalizacją kardiologiczną.

Klinika uzyskała najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kardiologicznej, w tym między innymi angioplastyką wieńcową, zabiegami elektrofizjologicznymi (ablacje, wszczepianie stymulatorów-defibrylatorów, resynchronizacja komór).

Klinika pełni, jako jeden z 8 ośrodków w Warszawie, dyżur inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz 24-godzinny dyżur w SaliIntensywnej Opieki Kardiologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych w trybie identycznym, jak pozostałe oddziały szpitala, głównie chorych kardiologicznych.

Obecnie Klinika dysponuje 98 łóżkami, w tym 10 łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej. W ostanim roku hospitalizowano około 4000 chorych, wykonano ponad 2300 zabiegów koronarografii i angioplastyki, ponad 500 zabiegów elekrofizjologicznych, ponad 1000 testów wysiłkowych, i ponad 3500 badań echokardiograficznych.

Klinika prowadzi nadzór merytoryczny nad specjalistyczną Poradnią Kardiologiczną, w której przyjęto w ostatnim roku prawie 7000 pacjentów.

Klinika realizuje ze znaczną nadwyżką korzystny kontrakt z NFZ, przynosząc Szpitalowi rocznie ponad 4 mln PLN dochodu netto.

Klinika świadczy konsultacje kardiologiczne dla Szpitala Grochowskiego oraz innych szpitali i poradni warszawskich.

W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej Klinika specjalizuje się w następujących dziedzinach:

    • ostre zespoły wieńcowe

    • stabilna choroba wieńcowa

    • elektrofizjologia kliniczna

    • zaburzenia rytmu serca

    • omdlenia i zasłabnięcia

    • ostra i przewlekła niewydolność serca

    • echokardiografia

    • leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe

    • rejestry kliniczne

    • metodologia badań wieloośrodkowych

Realizowanych jest 5 grantów naukowych CMKP. W przygotowaniu są 2 prace habilitacyjne i 4 prace doktorskie. Klinika bierze także udział w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Prowadzona jest współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. W 2008 roku uzyskano wysoki (ponad 80) Impact Factor publikacji. Pracownicy Kliniki (prof. L. Ceremużyński, prof. A. Budaj, prof. P. Kułakowski, dr J. Kłoś, dr W. Wąsek, dr P. Maciejewski) pełnią funkcje z wyboru w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i komitetach naukowych czasopism. Są zapraszani do wygłaszania wykładów i prowadzenia sesji na kongresach i konferencjach

Klinika Kardiologii CMKP prowadzi medyczne szkolenie podyplomowe, kształci lekarzy internistów i kardiologów. W 2008 roku w Klinice przeprowadzono 14 kursów specjalizacyjnych (w tym 6 w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską „Kapitał ludzki” oraz 13 kursów doskonalących o łącznej liczbie godzin dydaktycznych 646. W sumie w czasie w/w kursów zostało przeszkolonych prawie 1300 osób, w tym lekarze pracujący w warszawskich ośrodkach medycznych. Kontynuowane jest działanie Studenckiego Koła Naukowego, które nadal stanowi zaplecze nowych kadr lekarskich Kliniki. 

Klinika działa w trudnych warunkach lokalowych i ekonomicznych Szpitala Grochowskiego. Istnieje pilna potrzeba poprawy warunków hospitalizacji chorych. Dobrą perspektywę rozwiązania tego problemu stanowi planowana budowa nowoczesnego pawilonu (mieszczącego m.in. salę intensywnej opieki kardiologicznej i pracownie diagnostyczne Kliniki) oraz remont starej części Kliniki. Niezbędne jest zakupienie 64-rzędowego tomografu komputerowego. 

Jubileusz 35-lecia Kliniki Kardiologii w Szpitalu Grochowskim jest okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim tym, którzy Klinikę tworzyli i rozwijali, oraz osobom, w tym wielu pacjentom, i instytucjom, które ją życzliwie wspierały.


 


 

Warszawa, 27 listopada 2009 roku

 

 

 

Powrót